Πόση είναι η επιδότηση για το digi - Retail

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά πρόταση από την 14/1/2011 έως την 15/2/2011, θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση κατόπιν αυτόματης αξιολόγησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, όπως ορίζεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 35% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται εφάπαξ με την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μέγεθος Επιχείρησης Προϋπολογισμός Ποσοστό Επιχορήγησης
Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους (0 ΕΜΕ) 5.000 € – 20.000 € 60%
Πολύ μικρή επιχείρηση
(μέχρι 10 εργαζόμενοι ή 2 εκ. € τζίρο)
10.000 € – 80.000 € 60%
Μικρή επιχείρηση
(μέχρι 50 εργαζόμενοι ή 10 εκ. € τζίρο)
10.000 € – 150.000 € 60%
Μεσαία επιχείρηση
(μέχρι 250 εργαζόμενοι ή 50 εκ. € τζίρο ή 43 εκ. € ενεργητικό)
10.000 € – 300.000 € 50%
Μεγάλη επιχείρηση
(πάνω από 250 εργαζόμενοι ή 50 εκ. τζίρο ή 43 εκ. € ενεργητικό)
10.000 € - 500.000 € 40%

 

*Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

 

Αν δε βρίσκεις αυτό που ψάχνεις

Ακολουθήστε μας

Κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά από άλλες εταιρείες. Εστιάζουμε στον βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να χτίσουν μία επιτυχημένη προβολή στο διαδίκτυο.