Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση digi - Retail

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους (ΟΕ, ΑΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Ατομικές), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
  • Η κύρια δραστηριότητα και η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στον κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες αυτού εκτός των ΚΑΔ 47.8 και 47.99).
  • H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.
  • H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Αν δε βρίσκεις αυτό που ψάχνεις

Ακολουθήστε μας

Κάνουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά από άλλες εταιρείες. Εστιάζουμε στον βοηθήσουμε τους συνεργάτες μας να χτίσουν μία επιτυχημένη προβολή στο διαδίκτυο.